Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti stran při uzavírání kupní smlouvy mezi společností:

Obchodní firma: Clearberry Capital, s.r.o.

Sídlo: Školská 689/20, 110 00 Praha 1

IČO: 05098581

DIČ: CZ05098581

(dále jen "Prodávající") jako prodávajícím provozujícím internetový obchod https://goldy.cz a Kupujícím při nákupech v E-Shopu (jak jsou oba tyto pojmy definovány níže).

1.2. Pojmy uváděné v těchto podmínkách s velkým počátečním písmenem jsou definovanými pojmy, jejichž význam je uveden v článku 2 níže.

1.3. Odesláním objednávky Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese…. . (dále je „internetový obchod“).

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

2. Definované pojmy

2.1. "ČNB" znamená Česká národní banka.

2.2. "E-shop" znamená internetový obchod provozovaný Prodávajícím na adrese https://goldy.cz.

2.3. "Fixace ceny" má význam uvedený v článku 4.2 těchto Obchodních podmínek.

2.4. "Investiční produkty" znamená investiční zlato, stříbro a další produkty, jejichž cena v E-shopu je průběžně aktualizována.

2.5. "Kupní smlouva" znamená kupní smlouvu uzavřenou mezi Prodávajícím a Kupujícím, jejíž návrh bude Kupujícímu doručen Prodávajícím v souladu s článkem 3.6 těchto Obchodních podmínek.

2.6. "Kupující" znamená Spotřebitele nebo Podnikatele, který realizuje nákup v E-shopu.

2.7. "Občanský zákoník" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

2.8. "Obchodní podmínky" znamená tyto obchodní podmínky Prodávajícího.

2.9. "Podnikatel" znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s Prodávajícím jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

2.10. "Prodávající" má význam uvedený v článku 1.1 výše.

2.11. "Produkty s pevnou cenou" znamená všechny produkty v E-shopu s výjimkou Investičních produktů.

2.12. "Spotřebitel" znamená fyzickou osobu, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

2.13. "Záloha" má význam uvedený v návrhu Kupní smlouvy.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1. objednávku a kupní smlouvu lze uzavřít následujícími způsoby:

 • prostřednictvím E-shopu
 • osobně na pobočkách prodávajícího
 • písemně, telefonicky nebo emailem

3.2. Je-li Kupujícím Podnikatel, je plně odpovědný za správnost dodacích a fakturačních údajů. Tyto údaje musí korespondovat s údaji uvedenými v obchodním či živnostenském rejstříku.

3.3. Veškeré objednávky učiněné kupujícím jsou závazným a neodvolatelným návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupující má právo učiněnou objednávku stornovat oznámením, zaslaným na emailovou adresu prodávajícího info@goldy.cz nejpozději do 24 hodin po provedení objednávky. Prodávající upozorňuje, že v případě osobního odběru produktu s pevnou cenou, je kupní smlouva uzavřena fyzickým převzetím. V tomto případě se nejedná o smlouvu uzavřenou distančním způsobem.

3.4. Prodávající je oprávněn, v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny a podobně - požádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem (např. e-mailem, telefonicky, doporučeně nebo osobně). Objednávka se považuje za neplatnou v případě, že kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem odmítne provést.

3.5. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout/nepřijmout objednávku v případě:

3.5.1. převisu počtu přijatých objednávek nad výší disponibilních zásob zboží;

3.5.2. že uvedené údaje o kupujícím nebo místě dodání jsou zavádějící, chybné nebo neúplné; a/nebo

3.5.3. pokud Kupující kdykoli v minulosti porušil své povinnosti vůči Prodávajícímu, zejména nepřebral či nezaplatit dříve objednané zboží;

3.5.3.1 v tomto případě nebudou kupujícímu, který porušil své povinnosti, fixovány ceny u dalších objednávek, ani v rámci okamžité fixace dle bodu 4.2.1.

3.5.4. že ceny, zveřejněné na webovém rozhraní, byly uvedeny nesprávně a to z jakéhokoliv důvodu

3.5.5. pokud se výrazným způsobem změnila cena zboží dodávaného dodavatelem Prodávajícího

3.5.6. z jakéhokoli jiného důvodu.

V případě odmítnutí/nepřijetí a/nebo nemožnosti uspokojení objednávky bude tato informace zaslána Kupujícímu na email uvedený při vytvoření objednávky bez zbytečného odkladu. Prodávající není povinen sdělovat Kupujícímu důvod.

3.6. Vyjma případů, kdy bude objednávka Kupujícího odmítnuta v souladu s článkem 3.4 výše, dojde k uzavření Kupní smlouvy následujícím způsobem:

3.6.1. Investiční produkty

Prodávající zašle Kupujícímu zálohovou fakturu obsahující text kupní smlouvy. Tato zálohová faktura bude považována za návrh na uzavření Kupní smlouvy Prodávajícího. Uhrazením Zálohy Kupující akceptuje návrh na uzavření Kupní smlouvy, která tím v plném rozsahu nabývá platnosti a účinnosti.

3.6.2. Produkty s pevnou cenou

Objednávka Kupujícího se považuje za návrh na uzavření Kupní smlouvy na zboží uvedené v objednávce. Kupní smlouva na zboží uvedené v objednávce mezi Kupujícím a Prodávajícím je uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky Kupujícímu, jakožto souhlasu s návrhem na uzavření kupní smlouvy. V závislosti na množství objednaného Produktu si prodávající vyhrazuje možnost požadovat zaplacení zálohy i u Produktu s pevnou cenou.

3.7. Prodávající si vyhrazuje právo omezit množství odebíraných produktů, a to z jakéhokoliv důvodu. Toto omezení lze vyloučit dohodou účastníků.

3.8. Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku tykající se produktů umístěných na webovém rozhraní prodávajícího nebo na prodejně prodávajícího. Produkty zde uvedené mají informativní charakter. Akceptací těchto podmínek vylučují účastníci užití § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA K JEDNOTLIVÝM ZPŮSOBŮM ZASÍLÁNÍ OBJEDNÁVEK

3.8. Elektronicky

3.8.1. Kupující provádí objednávky prostřednictvím eshopu, a to buď jednorázově bez registrace nebo zaregistrováním prostřednictvím elektronického účtu.

3.8.2. Prodávající si vyhrazuje právo při této formě objednávky vystavit zálohovou fakturu v plné výši objednávky.

3.8.3.Elektronický účet si kupující zřizuje na stránkách www.goldy.cz (dále jen účet). Kupující je povinen vyplnit údaje dle 3.2 VOP a v případě změn tyto údaje aktualizovat. Po založení účtu obdrží od Prodávajícího přístupové údaje k účtu. Kupující je povinen o těchto údajích zachovávat mlčenlivost. Prodávající nenese zodpovědnost za ztrátu nebo zneužití přístupových údajů způsobených v důsledku činnosti klienta. Prodávající je oprávněn účet zrušit, bude-li jeho prostřednictvím docházet k zneužívání poskytovaných služeb. Účet je přístupný 24 hodin denně, kromě plánované údržby, kterou Prodávající vhodným způsobem Kupujícímu oznámí ve lhůtě 2 dnů, nebo v případě nenadálých událostí. Nefunkčnost účtu v případě nenadálých událostí oznámí Prodávající neprodleně po jejich zjištění Kupujícímu.

3.9. Písemně, telefonicky nebo emailem

3.9.1. Objednávku lze učinit i písemnou, telefonickou nebo emailovou formou. Neprodleně po přijetí objednávky Prodávající stejnou formou odpoví, zda je kupní smlouva uzavřena či nikoliv a sdělí důvod nepřijetí.

3.9.2. Prodávající si vyhrazuje právo při této formě objednávky vystavit zálohovou fakturu v plné výši objednávky.

3.9.3. Prodávající doporučuje, aby kupující při zasílání objednávky vyplnil objednávkový formulář uvedený na internetových stránkách www.goldy.cz.

4. Cena a platba

4.1. Cena Produktů s pevnou cenou uvedená v E-shopu je cenou, za kterou bude zboží dodáno Kupujícímu a je cenou konečnou včetně všech daní a poplatků (s výjimkou dalších nákladů dle způsobu dopravy a platby).

4.2. Cena Investičních produktů uvedená v E-shopu není konečnou kupní cenou, ale cenou platnou v okamžiku realizace objednávky. Bez zbytečného odkladu po připsání Zálohy na účet Prodávajícího, určí Prodávající konečnou cenu dle objektivního vývoje cen investičních kovů tvořících předmět prodeje (odpovídající datům zveřejněných v E-shopu) a tuto cenu telefonicky oznámí Kupujícímu. Kupující je oprávněn na telefonicky oznámenou kupní cenu nepřistoupit. V takovém případě již nebude Prodávající Kupujícího dále o vývoji cen aktivně informovat. Kupující je však (na základě vývoje cen investičních kovů v E-shopu) kdykoli oprávněn potvrdit cenu telefonicky na telefonním čísle Prodávajícího +420 777 352 494 od 09:00 do 17:00 v pracovní dny nebo osobně v provozovnách společnosti. Vzájemným odsouhlasením této kupní ceny dojde k tzv. fixaci kupní ceny (dále jen "Fixace ceny"), a tím ke stanovení konečné kupní ceny za Investiční produkt. Fixaci ceny nelze provést ve dnech pracovního klidu a státních svátcích v západní Evropě.

4.2.1. Fixaci cen lze realizovat okamžitě a to:

(a) prostřednictvím internetových objednávek, u kterých je zvolený způsob platby dobírkou či převodem na bankovní účet, a to pouze v případě, že

 1. je objednávka vytvořena ve fixačních hodinách (tj. v pracovní dny od 9:00 do 17:00) a souhrnné množství investičních produktů u jednoho zákazníka nepřesáhne částku 200 000 Kč
 2. je objednávka vytvořena mimo výše uvedené fixační hodiny a souhrnné množství investičních produktů u jednoho zákazníka nepřesáhne částku 50 000 Kč

(b) Pokud v těchto případech požadujete odloženou fixaci, uveďte to, prosím, např. v poznámce objednávky

(d) Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení fixace ceny jakýchkoliv objednávek u zákazníků, kteří některou z předchozích objednávek neuhradili, nevyzvedli balíček, nebo stornovali objednávku bez souhlasu prodávajícího.

Kupující má možnost u mincí z ČNB si tyto mince na stránkách Prodávajícího (www.goldy.cz) objednat formou předobjednávky. Prodávající zašle kupujícímu zálohovou fakturu, přičemž konečná prodejní cena bude Kupujícímu sdělena emailem, telefonicky nebo osobně po emisi daného titulu mince. Kupující nemusí konečnou cenu akceptovat, o čemž musí Kupující informovat neprodleně Prodávajícího emailem. Kupujícímu je následně vrácena složená záloha v plné výši. V případě nedodržení doby splatnosti Zálohové faktury nebo Vydané faktury si vyhrazuje Prodávající bez jakékoliv výzvy předobjednávku stornovat. Prodávající si rovněž vyhrazuje právo na zrušení předobjednávky a to dle 3.5.

4.3. Cena nevydaných mincí a medailí je stanovena na základě očekávaných cen mincí a medailí. Dojde-li ke zvýšení cen ze strany ČNB, případně jiného emitenta a Kupující již uhradil cenu ve výši předpokládané prodejní ceny, vyhrazuje si Prodávající právo účtovat před dodáním zboží vzniklý rozdíl. V případě, že Kupující navýšení ceny nebude akceptovat, má právo na vrácení plné výše již zaplacené částky předplatného dohodnutým způsobem.

4.4. Platbu je možné provést jedním z následujících způsobů:

4.4.1. Investiční produkty

(a) platba převodem na bankovní účet Prodávajícího;

4.4.2. Produkty s pevnou cenou

(a) platba převodem na bankovní účet Prodávajícího;

Platbu bezhotovostním převodem je možné provést v případě osobního převzetí zboží i při zaslání přepravní společností.

4.6. V případě platby předem je kupní cena považována za uhrazenou po připsání celé částky kupní ceny objednaného zboží, včetně dodacích nákladů na účet Prodávajícího. Kupující je povinen při platbě předem uhradit celkovou cenu objednávky, a to nejpozději do 7 dnů ode dne dokončení procesu objednávky (odeslání potvrzovací zprávy v elektronické podobě, nebo zálohové faktury). Po marném uplynutí této lhůty bude objednávka Prodávajícím bez náhrady zrušena.

4.7. V případě platby na dobírku bude kupní cena považována za uhrazenou uhrazením celé částky kupní ceny objednaného zboží, včetně dodacích nákladů v hotovosti pracovníkovi přepravní firmy (České pošty apod.).

4.8. Faktura vystavená na základě Kupní smlouvy slouží zároveň jako účetní (daňový) doklad. K ceně zboží jsou připočítány náklady na dopravu zboží na místo určené Kupujícím, případně poplatky spojené s provedením úhrady za objednané zboží (dobírkový poplatek apod.).

4.9. Prodávající je plátcem DPH.

4.10. Dopravné je účtováno dle aktuálního ceníku přepravní společnosti (České pošty a.s.), Součástí dopravného je i pojištění v plné výši zásilky, která je taktéž určena dle aktuálního ceníku přepravní společnosti, pokud není domluveno jinak..

4.11 Cena za dopravu zásilky do zahraničí bude stanovena dle místa destinace a bude uvedena v potvrzení objednávky prodávajícím (případně v zálohové faktuře). Tato cena za dopravu zásilky bude vždy obsahovat i pojištění zásilky do plné hodnoty zboží, případně poplatek spojený s provedením úhrady za objednané zboží (dobírkový poplatek apod.), pokud není ujednáno jinak.

4.12 Poplatky za jednotlivé způsoby doručení jsou uvedeny na internetové stránce E-shopu.

5. Dodání

5.1. Prodávající odešle předmět prodeje, který má skladem, Kupujícímu bez zbytečného odkladu. Předpokládaná doba dodání činí 5 pracovních dní. Maximální doba dodání činí max.15 pracovních dnů od potvrzení objednávky Prodávajícím v případě Produktů s pevnou cenou (popř. od okamžiku uhrazení kupní ceny, zvolil-li Kupující platbu převodem na bankovní účet) a 21 pracovních dnů od provedení Fixace ceny v případě Investičních produktů.

5.2. Kupující bere na vědomí, že přesná doba dodání je mimo objektivní kontrolu Prodávajícího a může proto dojít k jejímu prodloužení.

5.3. Dodání, respektive převzetí objednaného zboží, může být provedeno jedním z následujících způsobů:

5.3.1. Osobní odběr v provozovně Prodávajícího; Prodávající si vyhrazuje právo nevydat produkt do jeho úplné úhrady.

5.3.2. Doprava Českou poštou, na adresu určenou kupujícím jako dodací. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout, produkt dodat, v případě, že:

    • 5.3.2.1. je adresa zcela evidentně fiktivní.
    • 5.3.2.2. kupující v minulosti opakovaně produkt nevyzvedl nebo jej bezdůvodně vrátil.
    • 5.3.2.3. dodání produktu není možné s ohledem na jeho množství, cenu, nebo podmínky dopravní společnosti

5.3.3. Vyhradí-li si Prodávající právo odmítnout dodat produkt Českou poštou, musí o tom neprodleně informovat vhodným způsobem Kupujícího a navrhne jiný vhodný způsob.

5.4. Zásilka je vždy pojištěna do plné hodnoty zboží. Zboží je odesíláno jako cenné psaní, popřípadě jako cenný balík. Pojištění zásilky a jeho forma, odesílání zboží a volba zasílací společnosti se řídí tímto bodem, pokud není domluveno jinak.

5.5. Cena za dopravu zásilky do zahraničí bude stanovena dle místa destinace a bude uvedena v potvrzení objednávky prodávajícím (případně v zálohové faktuře). Tato cena za dopravu zásilky bude vždy obsahovat i pojištění zásilky do plné hodnoty zboží, případně poplatek spojený s provedením úhrady za objednané zboží (dobírkový poplatek apod.), pokud není ujednáno jinak.

5.6. Poplatky za jednotlivé způsoby doručení jsou uvedeny na internetové stránce E-shopu.

5.7. V případě, že Kupující neobdrží odeslanou zásilku, musí o této skutečnosti bezodkladně informovat Prodávajícího.

5.8. Nepřevezme-li kupující produkt ve lhůtě 3 dny, od doby, kdy bylo zboží připraveno na provozovně , a to ani po dodatečné výzvě prodávajícím nebo se vrátí jako nedoručené kupní smlouva zaniká, ledaže:

5.8.1. na produkt byla zaplacena záloha, Prodávající zašle další výzvu

5.8.2. Prodávajíci a Kupující se dohodnou jinak.

5.9. Nezanikne-li kupní smlouva po dodání zmařené Kupujícím, vyhrazuje si Prodávající právo účtovat skladné, a to dle cen uvedených v aktuálním ceníku na stránkách www.goldy.cz.

5.10. Dohodnou-li se Prodávající s Kupujícím na novém dodání produktu, Prodávající si vyhrazuje právo účtovat náklady spojené s dodáním (zejm. balné, poštovné a pojištění produktu) dle ceníků prodávajícího a dopravní společnosti.

5.11. Je -li Kupujícímu dodáno větší množství produktu, než které si objednal, je povinen toto zboží uhradit, ledaže bez zbytečného odkladu, nejdéle do 3 dnů, toto větší množství produktu odmítne. Kupující je povinen produkt vrátit je-li vyzván prodávajícím.

6. Reklamační řád

Tento bod je kompletně vysvětlen v sekci REKLAMACE. 

7. Garance výkupu

7.1. Společnost neposkytuje aktuálně žádné možnosti garance výkupu.

8. Osobní údaje

8.1. Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá legislativě ohledně ochrany osobních údajů, včetně a zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Zásady, kterými se zpracování Vašich osobních údajů řídí, jsou obsaženy zde, nebo na stránkách www.goldy.cz.

8.2. Prodávající se zavazuje k tomu, že nebude žádné osobní údaje a další svěřená data Kupujícího prodávat, poskytovat třetí osobě, ani je nijak nepoužije pro komerční nabídku nesouvisející s E-shopem bez souhlasu vlastníků těchto údajů a dat. Svěřené osobní údaje a další data slouží pouze pro vnitřní potřebu E-shopu (za účelem úspěšného splnění Kupní smlouvy) a ke vzájemnému zkvalitnění komunikace mezi kupujícím a prodávajícím.

8.3. Osobní údaje a další data budou na žádost Kupujícího vymazána z databáze Prodávajícího. Kupující má dále právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

8.4. Prodávající je oprávněn předat údaje Kupujícího nezbytné pro doručení zboží externím dopravcům.

9. Provozovny prodávajícího

Pobočka Praha 1

 • Adresa:                               
  • Školská 689/20
  • 110 00 Praha 1
 • Otevírací doba:                     
  • 09:00 – 17:00
  • Návštěvu provozovny je třeba vždy dohodnout předem telefonicky
 • Telefon:                                 
  • +420 777 352 494
 • Email:                                     

10. Skladovné

10.1. Není-li Kupujícím produkt ve stanoveném termín vyzvednut, vyhrazuje si Prodávající právo účtovat skladné a to dle cen uvedených v aktuálním ceníku na stránkách www.goldy.cz.

10.2. Do úplné úhrady skladného není Prodávající povinen produkt kupujícímu vydat.

10.3. Přesáhne-li cena skladného cenu produktu, vyzve Prodávající naposled Kupujícího k převzetí produktu. V případě, že se nedohodnou, je Prodávající oprávněn produkt prodat.

11. Mimosoudní řešení sporů

11.1. Veškeré spory, které mezi Kupujícím a Prodávajícím vzniknou se strany snaží vyřešit smírnou cestou.

11.2 V případě, že se nepodaří spor vyřešit smírnou cestou, má Kupující, který je spotřebitelem, dle OchSpoř právo na mimosoudní řešení z této smlouvy. Subjektem řešení mimosoudní spotřebitelských sporů je dle OchSpoř Česká obchodní inspekce ( www.coi.cz).

11.3. Náležitosti návrhu na zahájení jsou uvedeny v § 20n OchSpoř. Kupující -spotřebitel uvede identifikační údaje stran, úplně a srozumitelně vylíčí rozhodné skutečnosti, označí, čeho se domáhá, datum uplatnění svého nároku u poskytovatele. K návrhu je potřeba doložit doklad o tom, že se nepodařilo spor vyřešit smírnou cestou.

11.4. Kupující - spotřebitel může své právo uplatnit u České obchodní inspekce do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo u poskytovatele.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud tyto Obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se vztahy neupravené těmito Obchodními podmínkami mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je Spotřebitelem, ustanoveními Občanského zákoníku.

12.2. Tato verze Obchodních podmínek nahrazuje veškeré předchozí verze.

12.3. Podmínky jsou zveřejněny na webové adrese www.goldy.cz a taktéž jsou dostupné na všech pobočkách poskytovatele.

12.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo VOP změnit vyhlášením nového znění jejich částí nebo úplného nového znění, jestliže došlo ke změně relevantních právních předpisů, jestliže odstraňuje chyby v psaní či počtech, jestliže změna VOP není v neprospěch klienta nebo pokud tím mění nebo jinak upravuje práva a povinnosti poskytovatele nebo klienta, jakož i z jiných důvodů. Nové znění VOP nabývá platnosti a účinnosti třicátý (30.) kalendářní den po dni jejich řádného vyhlášení, nebo v den, který je takto označen při jejich vyhlášení, nastane-li tento den později. Poskytovatel zveřejňuje OP na internetové adrese www.goldy.cz. Nesouhlasí-li klient se změnou OP provedenou v souladu s tímto bodem, je klient povinen poskytovateli doručit svůj písemný nesouhlas s novým zněním jednostranně změněných OP, a to před nabytím účinnosti takového nového znění jednostranně změněných OP.

12.5. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti vyhlášením.

 V platnosti od 25. března 2022